2014. december 28., vasárnap

A Szent Család: Jézus, Mária és József - Szentírási elmélkedés Barsi Balázs atyától

Ter 15,1-6;21,1-3
Ezen események után az Úr látomásban beszédet intézett Ábrámhoz, és azt mondta neki: „Aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd!” Majd kivezette a szabadba, és azt mondta neki: ,,Nézz fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha tudod!” Aztán így folytatta: ,,Éppen ilyen lesz az utódod is.” Hitt az Úrnak, s ez igazságul tudatott be neki. Az Úr azután meglátogatta Sárát, amint megígérte, és teljesítette Sárának, amit mondott. Fogant ugyanis és fiút szült Ábrahámnak vénségében, abban az időben, amelyet Isten előre megmondott neki. Erre Ábrahám elnevezte fiát, akit Sára szült neki, Izsáknak.

Zsid 11,8.11-12.17-19
Mivel hitt, azért engedelmeskedett az, akit Ábrahámnak hívnak, hogy elköltözzék arra a helyre, amelyet örökségül kellett kapnia. Elköltözött, bár nem tudta, hová megy. Mivel hitt, azért nyert még a meddő Sára is erőt magzat foganására, még idején túl is, mert hűségesnek hitte azt, aki az ígéretet tette. Ezért származtak egy embertől – és pedig egy ereje vesztettől – olyan sokan, mint az ég csillagai, és mint a megszámlálhatatlan homok, amely a tenger partján van. Mivel hitt, azért áldozta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett; feláldozta egyszülöttjét, aki az ígéreteket kapta, mikor azt mondták neki: ,,Izsák utódait hívják majd utódaidnak.” Hitt ugyanis abban, hogy Istennek van hatalma a halálból is életre kelteni; ezért fiát – előképül – vissza is nyerte.

Lk 2,22-40
(...) Simeon megáldotta őket, anyjának, Máriának pedig ezt mondta: ,,Íme, sokak romlására és feltámadására lesz ő Izraelben; jel lesz, melynek ellene mondanak; és a te lelkedet tőr járja át – hogy nyilvánosságra jussanak sok szív gondolatai.” (...)

Bűnös naivság tudomást nem venni a tényről – melyet mindennapi tapasztalatunk is tanúsít –, hogy legszentebb családi kapcsolatainkba is belerontott az eredeti bűn, s ennek következtében szeretetünk összezavarodott, nemiségünk elvadult, vágyaink önzővé váltak. Ezt a sebzettségünket csak az gyógyíthatja, ha egész valónkkal belépünk az üdvtörténetbe, melyet Isten kezdeményezett Ábrahámmal, s engedjük, hogy a hit és a bizalom zarándokútját járva vágyaink és emberi kapcsolataink Isten méreteire táguljanak.

Az, hogy Ábrahám és Sára éltes korában kapta Istentől Izsákot, nemcsak Istennek a természet törvényei feletti hatalmát mutatja, hanem ennél is mélyebb teológai mondanivalót hordoz: a születendő Izsák nem az övék, hanem elsősorban Istené. Mint ahogy ők is mindenekelőtt Istenhez tartoztak, s csak azután, őbenne egymáshoz. Sára ezt átérezte a csodás foganás isteni ajándékában, Ábrahámnak viszont később kellett megtanulnia, amikor Isten Izsák feláldozását kérte tőle. A bizalom már-már embertelen próbatétele által azonban nemcsak Istennel, hanem fiával – és feleségével – való kapcsolata is olyan mélységre jutott, hogy most már valóban alkalmassá vált arra, hogy Isten népének ősatyja legyen.

Urunk, Istenünk, kérünk Téged, hogy adj erőt elviselnünk azokat a próbatételeket, melyek szeretetünk megtisztulását szolgálják. Add, hogy családi kapcsolatainkat ne a páros önzés, a birtoklás és kisajátítani akarás, hanem az egymásra figyelés, a nagylelkűség és szeretetben való szolgálat jellemezze. Erősítsd meg bennünk az Irántad való feltétel nélküli bizalmat, hogy senkit és semmit ne tagadjunk meg Tőled, s a természetünket felülmúló hit és bizalom által merjük egészen Rád bízni nekünk adott ígéreteid teljesítésének idejét és módját. Ha pedig olykor a mi lelkünket is átjárja a szeretteink szenvedése miatti fájdalom tőre, kérünk, erősítsen meg bennünket szent Fiad Édesanyjának erős lélekkel viselt szenvedése és a Te szereteted mindenekfelett való hatalmába vetett kifogyhatatlan reménye.

Barsi Balázs - Telek Péter-Pál: Magasság és mélység

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése